Zásady poskytování služeb

Zásady poskytování služebZákladem kvalitních služeb jsou zásady, které musí všichni zaměstnanci dodržovat Respektování klienta jako člověka a jeho lidských práv

 • Je respektována svobodná vůle klientů
 • Klienti jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb
 • Klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování

Individuální přístup

 • Služby jsou poskytovány individuálně na míru klientovi
 • Při plánování služby se vychází z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
 • Společné plánování průběhu služby probíhá s podporováním co nejvyšší míry soběstačnosti
 •  s ohledem na možnosti organizace

Uspokojování fyzických, duševních a sociálních potřeb klienta

 • Podpora partnerského života a sexuality jako nedílné součásti plnohodnotného života
 • Pracovníci vedou klienta k rozpoznání vlastních potřeb, neurčují je, zajišťují klientům pocit bezpečí a důvěry

Snaha o neustálé zvyšování kvalita života

 • Domov Na Dubíčku zajišťuje poskytování kvalitních služeb snahou o neustálé zvyšování kvality ( kontrolní činnost, inspekce)
 • Služby jsou zajišťovány kvalifikovaným personálem, který de nadále vzdělává
 • Klienti se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb formou podaných stížností, návrhů připomínek a definování svých osobních cílů v rámci plánování služeb