Poslání, cíle

Posláním poskytovaných služeb je pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít svobodným způsobem života, který je srovnatelný s životem okolní společnosti.

Na základě výstupů z hodnocení služby ze strany uživatelů, poskytovatele, jiných fyzických osob a analýzy námětů, připomínek, stížností obyvatel je garantována vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Domov Na Dubíčku je příspěvková organizace a zařízení s celoročním pobytem.

Cílem je poskytování sociální služby individuálně každému klientovi tak, aby byl rozvíjen jeho důstojný život s podporou přirozených mezilidských vztahů, samostatného rozhodování o své osobě a podporou projevů svobodné vůle s možností využívat běžné dostupné služby.

Rozvojové cíle

Domov má stanoveny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, které prezentuje před veřejností.

Krátkodobý cíl:

  • oprava vstupu do budovy (2017)
  • oprava WC klientů (2017)
  • oprava parkoviště (2017)

Střednědobý cíl – výměna topných těles, zateplení budovy (2020)
Dlouhodobý cíl – komunitní způsob poskytování sociální služby