GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Domově Na Dubíčku pro klienty i ostatní veřejnost

Domov Na Dubíčku Hrobice, příspěvková organizace, Hrobice 136, 763 15 Slušovice, IČ: 70850968 (dále jen „Domov Na Dubíčku“), je správcem osobních údajů svých zaměstnanců a klientů. Domov Na Dubíčku zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování osobních údajů je evidence klientů Domova Na Dubíčku a administrace poskytovaných služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Domova Na Dubíčku manuálním a automatizovaným způsobem. Domov Na Dubíčku zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.

Důvody zpracování osobních a citlivých údajů:

 • žádosti o poskytnutí sociální služby,
 • poskytování sociální služby,
 • poskytování ošetřovatelské péče,
 • výběrového řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdové agenda,
 • vedení účetnictví Domova Na Dubíčku,
 • projekty, žádosti o dotace,
 • smluv a objednávek,
 • prezentace Domova Na Dubíčku,

Dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje klientů, které uchovává Domov Na Dubíčku:

 • jednání se zájemcem o sociální službu (žádost o poskytnutí sociální služby, posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele, záznamy ze sociálního šetření),
 • smlouva o poskytování sociálních služeb (rozsudek o omezení svéprávnosti, usnesení o ustanovení opatrovníka, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, důchodový výměr),
 • individuální plánování uživatele (rozsah poskytované služby, mapování potřeb, profil, průběh služby, záznamy klienta a klíčového pracovníka, způsob oslovování).

Osobní a citlivé údaje klientů, které Domov Na Dubíčku zpracovává:

jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, pohlaví, jméno zákonného zástupce/opatrovníka, číslo bankovního účtu, hodnota finančních prostředků vedených na osobním účtu v Domově Na Dubíčku, výše důchodu, přiznaný stupeň závislosti (příspěvek na péči), diagnóza, zdravotní stav, medikace, omezení svéprávnosti, rodinný stav, projev chování, fyziologické potřeby, dietní stravování, náboženské vyznání.

Dokumenty obsahující osobní údaje zákonných zástupců, opatrovníků a osob blízkých klientům, které uchovává Domov Na Dubíčku:

 • smlouva o poskytování sociální služby,
 • individuální plánování,
 • ošetřovatelská dokumentace.

Osobní a citlivé údaje zákonných zástupců, opatrovníků a osob blízkých klientům, které Domov Na Dubíčku zpracovává:

jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, číslo telefonu.

Zabezpečení dokumentů v listinné podobě

Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy v uzamykatelných skříňkách nebo zásuvkách ve služebních prostorách správce, kam není dovolen přístup klientům a ostatním nepovolaným osobám. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kteří s písemnostmi nakládají v rámci svých pracovních úkolů. Likvidace účetních dokladů a korespondence probíhá podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Spisovým a skartačním řádem Domova Na Dubíčku.

Zabezpečení dokumentů v elektronické podobě

Osobní údaje jsou zaznamenány v informačním systému, který spravuje společnost IReSoft, s.r.o., se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 26297850. Služební počítače, umožňující přístup k osobním údajům, jsou umístěny ve speciálních prostorech (kanceláře, vyhrazené služební prostory), kam není klientům a nepovolaným osobám povolen přístup.

Vstup do informačního systému, v němž jsou osobní údaje zpracovávány, je zabezpečen heslem. Možnost zpracování osobních údajů je tím vyhrazena pouze oprávněným pracovníkům Domova Na Dubíčku. Data ze služebních počítačů jsou pravidelně zálohována na externí nosiče. Zálohy na externích nosičích jsou šifrovány.

Pracovníci správce i pracovníci externích firem, kteří mají přístup do počítačové sítě z důvodů pravidelné údržby hardwaru a softwaru, jsou poučeni o povinnostech nakládání s osobními údaji klientů Domova Na Dubíčku a jsou zavázáni k mlčenlivosti o těchto údajích. Pracovníci Domova Na Dubíčku jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími pracovníky, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními příslušných vnitřních směrnic a předpisů. Pracovníci Domova Na Dubíčku jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů klientů, a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům klientů Domova Na Dubíčku.

Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

Domov Na Dubíčku zpracovává osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy klient předá Domovu Na Dubíčku písemnou žádost o poskytnutí sociálních služeb, po dobu dle vnitřních předpisů Domova Na Dubíčku.

Osobní údaje zaznamenané v listinné podobě likviduje Domov Na Dubíčku skartací těchto listin. Osobní údaje zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním z datových nosičů. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, Spisový a skartační řád Domova Na Dubíčku a další právní předpisy.

Práva subjektu osobních údajů

Dle Obecného nařízení má subjekt údajů ve vztahu ke svým osobním údajům právo:

 • na informace,
 • požadovat umožnění přístupu kVašim osobním údajům
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Klient má právo získat od Domova Na Dubíčku potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje klienta zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Domov Na Dubíčku poskytne klientovi na jeho žádost kopii jeho zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie nebo při zjevně neodůvodněných nebo nepřiměřených žádostech, zejména proto, kdy se opakují, může Domov Na Dubíčku účtovat poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže klient podá žádost v elektronické formě, je-li to možné, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud klient nepožádá o jiný způsob.

Klient také může požádat o kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů). Žádost je třeba podat písemně.

Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Domov Na Dubíčku zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat Domov Na Dubíčku prostřednictvím pověřence o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejména opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost klienta shledána oprávněnou, Domov Na Dubíčku odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu.

Klient má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů Domova Na Dubíčku, případně podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Žádosti a podněty vyřizuje pověřenec Domova Na Dubíčku pro ochranu osobních údajů po potřebném ověření totožnosti žadatele do jednoho měsíce od jejich doručení. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení je žadatel informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Kontakt na pověřence osobních údajů Domova Na Dubíčku

Ing. Jaroslav Fusek, tel.: 776 192 192, e-mail: jaroslav.fusek@seznam.cz

Tento dokument je průběžně aktualizován a informace doplňovány.

Poslední aktualizace: 21.8.2018