Aktuality

INFORMACE PRO OBYVATELE DOMOVA NA DUBÍČKU,                               OPATROVNÍKY A PŘÍBUZNÉ

Obyvatelé, kteří chtějí opustit domov za účelem návštěvy, nákupu či jiné osobní záležitosti, musí dodržovat nařízení o ochraně dýchacích cest (nos, ústa) při pohybu a pobytu ve všech vnitřních prostorách staveb a veřejně přístupných místech. Na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce je nutné dodržovat bezpečné rozestupy na vzdálenost 2m.

V průběhu pobytu mimo domov obyvatelé používají ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující  minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének.

Obyvatelé mohou k dopravě využívat podnikové vozidlo. Při návratu dbejte zvýšených hygienických opatření při manipulaci s použitým respirátorem, důležité je mytí a  dezinfekce  rukou.                                                                                              

V Hrobicích dne 9. 4. 2021 ředitelka Domova na Dubíčku Jitka Březíková


POSTUPY PRO NAVŠTĚVUJÍCÍ OSOBY OBYVATEL V DOMOVĚ NA DUBÍČKU

1. Návštěva se ohlásí předem telefonicky a dohodne s personálem termín a hodinu setkání

2. Obyvatele mohou navštívit pouze dvě osoby, po dobu nejvýše 60 minut v určených  prostorech budovy. Dodržují bezpečný odstup 2m.

3. Pro zajištění bezpečnosti navštěvovaných osob, ostatních obyvatel a zaměstnanců domova se doporučuje předložit navštěvujícím osobám zdravotnickému pracovníkovi domova doklad o vyšetření RT – PCR                    nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. Osobám, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid– 19 se doporučuje doložit o tom doklad nebo ověřenou kopii. Očkované osoby mohou předložit certifikát o absolvovaném očkování.

4. Po celou dobu návštěvy budou mít navštěvující osoby osobní ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

5. Návštěvy budou probíhat v odpoledních hodinách. Pouze v mimořádných případech budou umožněny návštěvy dopoledne. Pokud dojde k souběhu několika zájemců o návštěvu ve stejnou dobu, upřednostníme dříve ohlášenou osobu/y, nejvýše však dvě návštěvy denně.

6. Pokud návštěva proběhne mimo areál domova (např. vycházka po okolí), jsou dodržována všechna výše uvedená bezpečnostní opatření.

V Hrobicích 9. 4. 2021 ředitelka Domova na Dubíčku Jitka Březíková


 Plán aktivit společenských a kulturních událostí – upřesníme dle rozvolňování