Aktuality

PRAVIDLA  PRO  PRŮBĚH  NÁVŠTĚV  U  OBYVATEL  DOMOVA OD  25. 5. 2020

 1. Návštěva se ohlásí předem telefonicky a dohodne den a hodinu. Při příchodu upozorní na svou přítomnost zazvoněním u hlavního vchodu. Návštěvu mohou absolvovat pouze dvě osoby a jeden obyvatel domova.
 2. Službu konající zdravotnický pracovník změří této osobě/osobám teplotu a poskytne desinfekci na ruce. Zkontroluje, zda mají ochranné roušky. Šitá rouška může být poskytnuta ze zásob domova. Obyvatel domova bude mít rovněž po dobu návštěvy roušku.
 3. Každá navštěvující osoba je dotazována prostřednictvím dotazníku o bezinfekčnosti již před vstupem do zařízení. Bez vyplněného dotazníku není vhodné tuto osobu/osoby do budovy vpustit. Za nezletilé osoby nebo osoby omezené ve svéprávnosti vyplní dotazník právní zástupce nebo opatrovník.
 4. Návštěva proběhne ve vymezeném prostoru v návštěvní místnosti (bývalá kuřárna) nebo venku v areálu domova. Dodržována by měla být bezpečná vzdálenost od obyvatele, minimálně 2 m.
 5. Návštěvy nebudou mít přístup do pokojů a jiných prostor domova.                        Délka návštěvy nepřesáhne časový limit 60 minut.
 6. Pracovník se informuje o předpokládaném ukončení návštěvy, po ukončení zdesinfikuje návštěvní místnost, vyvětrá a provede záznam do dokumentace (CYGNUS).

Dne 20. 5. 2020 vedoucí sestra Bc. Markéta Románková

————————————————————————————————–

INFORMACE  PRO  OBYVATELE DOMOVA  NA  DUBÍČKU A  PŘÍBUZNÉ

Plán rozvolňujících opatření na základě schváleného plánu vládou ČR ze dne 7. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 mohou obyvatelé domova vycházet mimo areál, pokud tovyžaduje jejich vážná potřeba za podmínek důsledného dodržení všechpreventivních opatření. Svůj úmysl opustit domov obyvatel oznámí službukonajícímu personálu.

Od 25. 5. 2020 budou povoleny návštěvy příbuzných a známých pouze v návštěvní místnosti nebo venku v areálu domova za dodržení hygienických opatření.

Od 8. 6. 2020 bude obnoveno poskytování sociálních služeb v domově dle individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb, tzn. jako v době před epidemií.

Plán rozvolnění může být průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Dne 13. 5. 2020 zástupce ředitele Ludmila Kučerová
————————————————————————————————————–

Sdělení Domova na Dubíčku pro rodinné příslušníky a veřejnost

 Zaměstnanci Domova na Dubíčku přijali důležitá opatření pro zamezení vzniku nákazy Covidem – 19. Řídíme se průběžně pokyny ministerstev, zřizovatele, Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

Až do odvolání platí v domově zákaz návštěv. Cizí osoby vstupují do zařízení pouze z technických důvodů (nezbytné opravy) a za podmínek stejných pro jako pro zaměstnance.

Pracovníkům je před příchodem do zaměstnání změřena teplota. Sledují svůj zdravotní stav a jsou povinni oznámit styk s osobou nakaženou nebo v karanténě.

Zvýšená hygienická opatření jsou prováděna několikrát denně formou dezinfekce. Jídlo se podává obyvatelům v pokojích. Pracovníci používají ochranné pracovní pomůcky a roušky. Obyvatelé se nepohybují mimo areál zařízení, nosí na obličeji roušky, které jsou jim každý den vyměňovány za čisté.

Domov má vypracovaný krizový plán pro případ zjištění nákazy. Byl ustanoven krizový štáb Domova na Dubíčku, jehož členy jsou pracovníci z jednotlivých úseků (zdravotní, sociální, ekonomický, technický).

Doufáme, že se nám podaří zvládnout toto velmi náročné období a ochráníme obyvatele domova před onemocněním.

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolným dárcům ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčních prostředků. Bez vás bychom neměli dostatek roušek pro obyvatele i personál. Velmi nás těší, že i v tak těžkém období jste na nás nezapomněli.
————————————————————————————————-

 

V rámci projektu ,, Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji,, hledáme pro klienty nemovitosti pro vznik chráněného bydlení.

Plán aktivit společenských a kulturních událostí na leden až červen 2020:

 • Leden – taneční odpoledne spojené s tombolou
  – výlet do Zlatého Jablka ve Zlíně
 • Únor – valentýnská diskotéka s občerstvením a drobnými dárky
 • Březen – taneční odpoledne spojené s vynášením MORANY
 • Duben – velikonoční zvyky a příprava velokonočních specialit
  – návštěva velikonočních trhů
 • Květen – grilování v areálu domova
  – výlet na sv. Hostýn
 • Červen – návštěva cukrárny v Kašavě
  – výlet do ZOO Lešná

Mimo výlety i jiné kulturní aktivity probíhají pravidelné denní činnosti v domově, ke kterým patří různé pracovní aktivity, canisterapie, hippoterapie, ruční  práce, vedení k soběstačnosti, úklid okolí domova.
V současné době se zaměřujeme na budoucnost našich klientů, nácvik dovedností v sebeobsluze i zvládání běžných každodenních záležitostí. Cílem je dosáhnou větší míry samostatnosti v rozhodování o vlastním životě našich klientů, jejich směřování  i cílech.

Akce přístupné veřejnosti upřesníme průběžně.